Honeywell MS3103J1021 24V S/R SYLK 1/2"CNDT 27# ACT