Itron-Actaris B34SRHP-1 1/2 1.5"IRV,7/8x1"Orf,White Sprg