NBK 20277 BLOWER MOTOR 115V 50/60 HZ EQUIVALENT TO DAYTON/1TDR7 FASCO/7008-6162, Dayton/4C444, 4C666, 4YJ31, AO Smith/Century/9466.