NBK 20499 BLOWER MOTOR 115V EQUIVALENT TO DAYTON/1TDT2, FASCO 7008-6133. 2C906, 2C962, 4C445, 4C667, 4YJ32